تحلیل و فرسایش لثه

تحلیل و فرسایش لثه و راه پیشگیری از آن

تحلیل در لثه به خاطر عوامل گوناگونی ایجاد می شود که از آن جمله می توان به تفاوت رنگ ریشه لثه ،مشخص شدن ریشه دندان و حساس شدن لثه ها اشاره کرد ادامه مطلب …